Inzendingsvoorwaarden

Adfobase.nl is een site voor en door creatieven; bedoeld voor iedereen met professionele betrokkenheid bij commercieel creatief werk. Om materiaal aan te leveren moet men zich registreren en akkoord gaan met de volgende voorwaarden:

Door het aanleveren van campagne-materiaal voor opname en publicatie op www.adfobase.nl of enige andere (neven-)uitgave van Adfo Groep (waarbij onder werk wordt verstaan: tekst, beeld, geluid of enige andere vorm van informatie die behoort tot of betrekking heeft op enige reclamecampagne of andere communicatie-uiting bestemd voor radio, TV of andere media) verplicht u zich jegens de uitgever:

- om ervoor in te staan dat u volledig gerechtigd en bevoegd bent de uitgever toestemming te geven tot opname en/of publicatie van het campagne-materiaal zoals hierboven bedoeld voor onbepaalde tijd;

- te accepteren dat de uitgever bij de bedoelde opname en publicatie geen andere credits of informatie omtrent rechthebbenden zal vermelden dan die welke in het campagne-materiaal zelf zijn opgenomen of waarvan afzonderlijke vermelding tevoren uitdrukkelijk schriftelijk met uitgever is overeengekomen;

- om de uitgever te vrijwaren van alle eventuele aanspraken (en van alle schade of kosten die voor uitgever uit dergelijke aanspraken mochten voortvloeien) van derden wegens al of niet vermeende schending, door de bedoelde opname en/of publicatie van het campagne-materiaal, van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, waaronder mede begrepen naburige rechten en rechten met betrekking tot bescherming van databanken, know-how, formats of andere prestaties.

Indien bij of na de aanlevering van het campagne-materiaal blijkt (zulks ter beoordeling van de uitgever) dat aan het bovenstaande op enig onderdeel niet is voldaan, is de uitgever gerechtigd om zonder enige verplichting tot vergoeding van kosten of schade af te zien van de bedoelde opname en/of publicatie van het campagne-materiaal, ook indien om de aanlevering daarvan door of namens de uitgever zelf was verzocht.

De redactie houdt zich niet verantwoordelijk voor op de site geplaatste reacties van geregistreerde gebruikers. De redactie kan ingezonden materiaal helaas niet retourneren.